KRAFT

Pris på konsesjonskrafta er 30 øre/kWh inkludert avgift for elsertifikat og mva.
Kraftprisen har vore uendra sidan 2009, men kan bli endra med 14 dagars varsel. Ved eventuell endring av avgifter vil prisane endra seg tilsvarande.

Vi sel kraft bare til anlegg innan kommunen.

 

 

For oversikt over andre kraftleverandørar, sjekk Strømpriser

For oversikt over andre kraftleverandørar enn Forsand Elverk KF som i dag leverer i vårt område: Kraftleverandørar Forsand

Vil du vite meir ? Sjå Strømkunde NVE

 

Avtale om kjøp av kraft: Kontrakt kraft

Vilkår standard kraftleveringsavtale